پرتال جامع رشته مکانیک

نام محصول : پایان نامه مکانیک گرایش طراحی کاربردی - مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: مکانیک هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مکانیک پایان نامه مکانیک پایان نامه های مکانیک طراحی مدلسازی نانو نانو لوله های کربنی

  نام محصول : پایان نامه مکانیک گرایش طراحی کاربردی - مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی

  • چکیده
  • فصل اول
  • مقدمه
  • فناوری نانو
  • معرفی نانولوله‌های كربنی
  • ساختار نانو لوله‌های كربنی
  • كشف نانولوله
  • تاریخچه
  • فصل دوم
  • خواص و کاربرد های نانولوله های کربنی
  • مقدمه
  • انواع نانولوله‌های كربنی
  • نانولوله‌ی كربنی تك دیواره (SWCNT)
  • نانولوله‌ی كربنی چند دیواره (MWNT)
  • فولرایت
  • تروس یا حلقه‌ای
  • ساختارهای غیرایده‌آل
  • مشخصات ساختاری نانو لوله های کربنی
  • ساختار یک نانو لوله تک دیواره
  • طول پیوند و قطر نانو لوله کربنی تک دیواره
  • خواص نانو لوله های کربنی
  • واكنش پذیری شیمیایی
  • استحكام
  • خواص حركتی
  • خواص الكتریكی
  • خواص حرارتی
  • نواقص
  • تولید طبیعی و اتفاقی
  • خواص مکانیکی و رفتار نانو لوله های کربن
  • استحكام و الاستیسیته
  • مدول الاستیسیته
  • مدول الاستیک نانو لوله های تک دیواره در تغییر شکلهای خمشی
  • مدول الاستیک نانو لوله های تک دیواره در تغییر شکل پیچشی
  • تعیین مدول الاستیک نانو لوله های تک دیواره بوسیله میکرو رامان اسپکتروسکوپی
  • تئوری الاستیسیته کریستالی
  • تغییر شکل نانو لوله ها تحت فشار هیدرواستاتیک
  • تغییر شکل پلاستیک و تسلیم نانو لوله ها
  • کمانش
  • ناپایداری تاب خوردگی در نانو لوله
  • تغییر شکل پلاستیک تحت کرنش کششی
  • کاربردهای نانو فناوری
  • صنایع هوانوردی و اتوماسیون
  • الکترونیک و ارتباطات
  • مواد شیمیایی و مواد
  • درمان، بهداشت و علوم زیستی
  • ساخت و تولید
  • فناوری های انرژی
  • کاوش در فضا
  • محیط زیست
  • امنیت ملی
  • کاربردهای نانولوله‌های كربنی
  • كاربرد در ساختار مواد
  • مواد پیشرفته
  • پارچه
  • لباس رزم
  • بتن
  • پلی اتیلن
  • وسایل ورزشی
  • بالا برنده یا آسانسورهای فضایی
  • چرخ طیار فوق سریع
  • كاربردهای الكتریكی و مغناطیسی
  • الكترونیك
  • Buckypaper
  • نانوسیم‌های شیمیایی
  • مدارات كامپیوتری
  • لایه‌های عادی
  • جاروبك موتورهای الكتریكی
  • فیلمان لامپ روشنایی
  • آهن ربا
  • احتراق نوری
  • سلول‌های خورشیدی
  • ابر رسانا
  • ابر خازن ها
  • نمایشگرها
  • ترانزیستور
  • كاربرد در مدارات الكتریكی
  • كاربردهای شیمیایی
  • فیلترهای آلودگی هوا
  • محفظه‌های زیستی
  • تصفیه‌ی آب
  • كاربردهای مكانیكی
  • نوسان ساز
  • آرایه‌های جریان مایع
  • سطوح صیقلی
  • نانو جستجوگرها و نانوحسگرها
  • ذخیره هیدروژن
  • ماشینهای مكانیكی
  • مواد مرکب
  • كاربرد به عنوان ریسمان (فیبر) و ورق
  • فصل سوم
  • روش های سنتز نانولوله های کربنی
  • فرایندهای تولید نانولوله های کربنی
  • تخلیه از قوس الکتریکی
  • تبخیر/ سایش لیزری
  • رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک حرارت(CVD)
  • رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک پلاسما (PECVD )
  • رشد فاز بخار
  • الکترولیز
  • سنتز شعله
  • خالص سازی نانولوله های كربنی
  • تجهیزات
  • میكروسكوپ های الكترونی
  • میكروسكوپ الكترونی عبوری
  • میكروسكوپ الكترونی پیمایشی یا پویشی
  • میكروسكوپ های پروب پیمایشگر
  • میكروسكوپ های نیروی اتمی
  • میكروسكوپ های تونل زنی پیمایشگر
  • فصل چهارم
  • شبیه سازی خواص و رفتار نانولوله های کربنی بوسیله روشهای پیوسته
  • مقدمه
  • مواد در مقیاس نانو
  • مواد محاسباتی
  • مواد نانوساختار
  • مبانی تئوری تحلیل مواد در مقیاس نانو
  • چارچوب های تئوری در تحلیل مواد
  • چارچوب محیط پیوسته در تحلیل مواد
  • روش های شبیه سازی
  • روش دینامیک مولکولی
  • روش مونت کارلو
  • روش محیط پیوسته
  • مکانیک میکرو
  • روش المان محدود
  • محیط پیوسته مؤثر
  • تعریف اعتبار روش محاسباتی
  • روش های مدلسازی نانو لوله های کربنی
  • مدلهای مولکولی
  • مدل مکانیک مولکولی ( دینامیک مولکولی )
  • روش اب انیشو
  • روش تایت باندینگ
  • محدودیت های مدل های مولکولی
  • مدل محیط پیوسته در مدلسازی نانولوله ها
  • مدل یاکوبسون
  • مدل کوشی بورن
  • مدل خرپایی
  • مدل قاب فضایی
  • محدوده کاربرد مدل محیط پیوسته
  • پوسته های نازک
  • پوسته های ضخیم
  • نانولوله های طولانی با نسبت شکل بالا
  • نانولوله های تیر مانند
  • کاربرد مدل پوسته پیوسته
  • اثرات سازه نانولوله بر روی تغییر شکل
  • اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله
  • اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله
  • محدودیتهای مدل پوسته پیوسته
  • محدودیت تعاریف در پوسته پیوسته
  • محدودیت های تئوری کلاسیک محیط پیوسته
  • کاربرد مدل تیر پیوسته
  • فصل پنجم
  • مدل های تدوین شده برای شبیه سازی رفتار نانولوله های کربنی
  • مقدمه
  • نیرو در دینامیک مولکولی
  • نیروهای بین اتمی
  • پتانسیلهای جفتی
  • اندرکنش کولمبی بلند برد
  • اندرکنشهای کوتاه برد
  • شعاع برش
  • پتانسیلهای چندتایی
  • پتانسیلهای موضعی
  • میدانهای خارجی نیرو
  • بررسی مدل های محیط پیوسته گذشته
  • ارائه مدل های تدوین شده برای شبیه سازی نانولوله های کربنی
  • مدل انرژی- معادل
  • خصوصیات محوری نانولوله های کربنی تک دیواره
  • نانولوله کربنی صندلی راحتی
  • نانولوله کربنی زیگزاگ
  • مدول برشی
  • خصوصیات محیطی نانولوله های کربنی تک دیواره
  • نانولوله کربنی صندلی راحتی
  • نانولوله کربنی زیگزاگ
  • مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS
  • تکنیک عددی بر اساس المان محدود
  • روابط متقابل مکانیک مولکولی و مکانیک ساختاری
  • پتانسیل بهبود یافته مورس
  • شبیه سازی نیروهای واندوالس
  • المان میله خرپایی
  • المان فنر
  • ارائه 3 مدل تدوین شده اجزاء محدود توسط نرم افزار ANSYS
  • تعیین خصوصیات الاستیک و هندسی المان تیر
  • مدل اجزاء محدود بوسیله کد عددی تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB
  • مقدمه
  • ماتریس الاستیسیته
  • آنالیز خطی و روش اجزاء محدود برپایه جابجائی
  • تعیین و نگاشت المان
  • ماتریس کرنش-جابجائی
  • ماتریس سختی برای یک المان ذوزنقه ای
  • ماتریس سختی برای یک حلقه کربن
  • ماتریس سختی برای یک ورق گرافیتی تک لایه
  • مدل پیوسته به منظور تعیین خواص مکانیکی ورق گرافیتی تک لایه
  • فصل ششم
  • نتایج
  • نتایج حاصل از مدل انرژی-معادل
  • خصوصیات محوری نانولوله کربنی تک دیواره
  • خصوصیات محیطی نانولوله کربنی تک دیواره
  • نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS
  • نحوه مش بندی المان محدود نانولوله های کربنی تک دیواره در نرم افزار ANSYS و ایجاد ساختار قاب فضایی و مدل سیمی به کمک نرم افزار
  • اثر ضخامت بر رو ی مدول الاستیک نانولوله های کربنی تک دیواره
  • نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله کد تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB
  • فصل هفتم
  • نتیجه گیری و پیشنهادات
  • نتیجه گیری
  • پیشنهادات
  • مراجع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه مکانیک گرایش طراحی کاربردی - مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه مکانیک گرایش طراحی کاربردی - مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه مکانیک گرایش طراحی کاربردی - مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه