پرتال جامع رشته مکانیک

نام محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - بررسی انتقال حرارت در وسایل و تجهیزات نیروگاه

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: مکانیک هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مکانیک پایان نامه مکانیک پایان نامه های مکانیک حرارت سیالات حرارت نیروگاه تجهیزات نیروگاه

  نام محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - بررسی انتقال حرارت در وسایل و تجهیزات نیروگاه

  • فصـل اول
  • پمـپ ها
  • قسمت اول
  • مقدمه
  • كاربرد پمپها در صنایع شیمیایی
  • تقسیم بندی پمپ‌ها
  • پمپ‌های دینامیكی
  • پمپ‌های جابه‌جایی
  • قسمت دوم
  • انتخـاب پـمپ و تعاریف
  • مقدمه
  • مسایل مربوط به پمپ
  • تعاریف پمپ – طرف مكش
  • ارتفاع مكش
  • ارتفاع مكش استاتیك
  • ارتفاع كل مكش دینامیك
  • ارتفاع مربوط به سرعت
  • ارتفاع مكش
  • ارتفاع مكش استاتیك
  • ارتفاع كل مكش دینامیك
  • تعاریف مربوط به پمپ – طرف خروجی یا رانش
  • ارتفاع كل استاتیك
  • ارتفاع كل دینامیك
  • ارتفاع خالص مكش مثبت (Net Positive Suction Head)
  • قسمت سوم
  • پمپهای گریز از مركز
  • اجزای پمپ گریز از مركز
  • توضیح عملكرد پمپ گریز از مركز
  • انواع پمپ‌های گریز از مركز
  • پمپ‌های گریز از مركز با جریان شعاعی
  • پمپ‌های گریز از مركز با جریان محوری
  • پمپ‌های گریز از مركز با جریان مختلط
  • مزایای پمپ‌های گریز از مركز
  • پروانه پمپ
  • حلقه های سایش
  • محورها
  • قسمت چهارم
  • پمپ‌های پروانه‌ای و توربینی
  • مقدمه
  • آشنایی با پمپ پروانه‌ای
  • پمپ‌های جریان محوری
  • كاربردهای خاص پمپ پروانه‌ای
  • خلاصه قسمت
  • قسمت پنجم
  • پمپ‌های دوار
  • مقدمه
  • آشنایی با پمپ‌های دوار
  • پمپ‌های دنده‌ای
  • پمپ‌های با دندة داخلی
  • پمپ‌های دنده حلزونی
  • پمپ پره‌ای
  • پمپ‌های پروانه‌ای انعطاف‌پذیر
  • نصب پمپ دوار
  • خلاصه قسمت
  • قسمت ششم
  • پمپ‌های پیستونی
  • مقدمه
  • كاربردهای پمپ پیستونی
  • تعاریف مربوط به پمپ پیستونی
  • پیستون
  • رینگ یا حلقه پیستون
  • سیلندر
  • سر سیلندر
  • كاسه نمد
  • دسته پیستون
  • شیر یا سوپاپ
  • پمپ تك سیلندر
  • پمپ دو سیلندر
  • پمپ یكطرفه (single acting )
  • پمپ دو طرفه (double acting )
  • پمپ‌های پیستونی با محرك دوار
  • پمپ‌های پیستونی افقی
  • پمپ‌ها پیستونی عمودی
  • پمپ‌های هوایی
  • قسمت هفتم
  • پمپ‌های اندازه‌گیر
  • مقدمه
  • شرایط كاری پمپ اندازه‌گیر
  • طبقه‌بندی پمپ‌های اندازه‌گیر
  • پمپ‌های پیستونی
  • پمپ های دیافراگمی
  • پمپ‌های اندازه‌گیر دوار
  • قسمت هشتم
  • پمپ‌های خاص
  • مقدمه
  • كار با مواد خاص
  • پمپ‌های مواد شیمیایی
  • پمپ‌های مارپیچ
  • قسمت نهم
  • نگهداری پمپ
  • یاتاقان های سر محور
  • نگهداری پمپ
  • پمپ‌های گریز از مركز
  • پمپ‌های توربینی عمودی
  • پمپ‌های دوار
  • پمپ‌های انتقال مواد مشكل آفرین
  • سایر مسایل مربوط به نگهداری
  • مشكلات پمپ‌ها
  • نشانه ها و علل خرابی
  • راه‌حل
  • فصـل دوم
  • بویلرهـا
  • مقدمه
  • تقسیم بندی براساس ظرفیت
  • دیگ های بخار لوله ای
  • بویلرهای پوسته ای
  • بویلرهای قطاعی
  • تقسیم بندی براساس تیپ و شکل
  • بویلرهای دو پاسه (Two Pass Boiler)
  • بویلر برجی (Tower, Type Boiler)
  • بویلرهای جعبه ای (Box Type Boiler)
  • تقسیم بندی از نظر محتوای لوله ها
  • دیگ های بخار لوله آتشین
  • دیگ های بخار لوله آبی
  • تقسیم بندی از نظر سیرکولاسیون سیال عامل
  • بویلرهای با سیکل طبیعی
  • بویلرهای با سیکل اجباری
  • بویلرهایی با سیکل مختلط
  • اجزای تشکیل دهنده دیگ های بخار
  • کوره یا اتاق احتراق
  • استوانه ها یا درام ها
  • سوپر هیترها
  • دی سوپر هیترها
  • ری هیتر ها (Reheater)
  • اکونومایزرها (Economizer)
  • گرم کن هوا یا یانگسترم (Air Preheater)
  • رگلاتور های آب تغذیه
  • دستگاه های جریان هوا
  • دمپرها
  • بررسی دیگ های لوله آبی
  • مقدمه
  • بازده و مصرف سوخت
  • تعیین بازده حرارتی
  • اتلاف حرارتی توسط گازهای خروجی
  • اتلاف حرارتی مواد قابل احتراق سوخته نشده
  • اتلاف حرارتی از دیواره های دیگ به محیط (اتلاف تشعشعی)
  • عوامل موثر بر بازده حرارتی
  • انتقال حرارت در لوله آتشی ها و لوله آبی ها
  • سطوح انتقال حرارت کنوکسیونی تبخیری
  • دیگ تابشی
  • فوق گرمکن همرفتی
  • فوق گرمکن تابشی
  • کاربری و انتخاب دیگ های بخار
  • کاربری دیگ های بخار
  • ویژگی های واحد تولید بخار
  • انتخاب نوع دیگ
  • دیگ های لوله – آتشی
  • محدودیت دیگ های لوله – آتشی
  • اندازه و ظرفیت
  • فشار
  • سوخت
  • دیگ های ترکیبی
  • دیگ های لوله – آبی
  • دیگ های بخار چند مخزنی
  • دیگ های تک مخزنی
  • دیگ های با چرخش اجباری آب
  • دیگ های یک سویه
  • فصـل سوم
  • كوره هـا
  • مقدمه
  • ساختمان كوره ها
  • بدنه وچارچوب
  • سطوح بازتابنده
  • كویل لوله
  • پره های لوله ها
  • پرده های دندانه دارsecrate fins))
  • پره های یك پارچهsolid fins))
  • محل ها و هادی های لوله ها ((tube supports & guides
  • مشعل(burner )
  • دودكش
  • انواع كوره ها
  • براساس مبنای استفاده
  • كوره های سنتی
  • كوره های صنعتی(مدرن)
  • كوره هوفمن
  • كوره های ماشین بخار
  • كوره های معمولی با پنجره ثابت
  • كوره های مخصوص
  • انواع كوره از لحاظ شكل ظاهری ونحوه اعمال حرارت
  • لوله های عمودی یا افقی
  • كوره استوانه ای-عمودی كاملا تشعشعی
  • كوره استوانه ای –عمودی با كویل مار پیچ
  • كوره استوانه ای- عمودی یا بخش جابجایی متقاطع
  • كوره استوانه ای- عمودی با جابجایی كلی
  • كوره طاقی
  • كوره عمودی با اشتعال دو طرفه
  • كوره اطاقی با لوله های افقی
  • كوره افقی دو سلولی
  • كوره اطاقی با دیوار حایل
  • كوره اطاقی با اشتعال جانبی و لوله های افقی
  • كوره اطاقی با اشتعال جانی و لوله های افقی با بخش جابجایی كناری
  • كوره افقی با اشتعال از دو طرف
  • كوره مافل:MUFFLE TYPE
  • نوع فروشونده:Immension type
  • كوره الكتریكی:Electric funaces
  • انواع كوره های الكتریكی
  • كوره های قوس الكتریكی:electric-arc farnuces
  • كوره های مقاومتی:resistance furnaces
  • کوره القایی
  • مزایا و معایب استفاده از كوره های الكتریكی
  • در موارد زیر استفاده از این كوره ها اجتناب ناپذیر می باشد
  • انتقال حرارت در كوره ها
  • كوره های آتش مستقیم ((direct fired
  • انتقال حرارتی هدایتی در قطعه و عایق بدنه
  • انتقال حرارت تشعشعی از محصولات احتراق و سطح بدنه
  • حالت اول: تشعشع بین سطوح بدون محیط جذب كننده
  • انتقال حرارت جابجایی از محصولات احتراق به سطح بدنه و قطعه
  • كاربرد كوره ها در صنعت
  • در صنایع نفت
  • ریبو یلر برج های تقطیر columns reboiler))
  • پیش گرمكن خوراك برج تقطیر fractionating column feel preheater))
  • پیش گرمكن خوراك راكتورها
  • تأمین حرارت محیطهای واسطه ای
  • كوره های گرم كننده سیال ویسكوز
  • راكتور اشتعالیfired reactors))
  • كورههای رفرمر هیدروكربن ها توسط بخار آب
  • كورههای پیرولیز
  • عملیات حرارتی وذوب فلزات
  • كوره های مولد هوای گرم
  • نكاتی پیرامون انتخاب كوره ها
  • مدار آب / بخار كوره
  • دیگهای بخار بشكه‌ای
  • دیگهای بخار یك گذر
  • انتقال حرارت آب / بخار
  • فلوی حرارتی بحرانی به تعدادی متغیر بستگی دارد
  • انتقال حرارت در دسته لوله ها
  • تشعشع غیر نورانی
  • انتقال حرارت جابجائی
  • انتقال حرارت در طرف آب و بخار
  • فصـل چهارم
  • توربین هـا
  • تعریف و مفهوم
  • خروجی
  • سرعت مخصوص
  • nP
  • خلاءزائی
  • سرعت رانش
  • انواع توربین ها
  • توربین پلتون
  • توربین فرانسیس
  • توربین كاپلان
  • توربین‌های لوله‌ای
  • توربین حبابی
  • پره‌های هدایت‌كننده و پره‌های چرخشی متغیر
  • پره‌های هدایت كننده متغیر، پره‌های چرخشی ثابت
  • پره‌های هدایت‌كننده ثابت، پره‌های چرخشی متغیر
  • توربین لوله‌ای
  • طراحی ژنراتور حاشیه‌ای
  • خصوصیات این نوع توربین عبارت است از
  • فصـل پنجم
  • كندانسورها
  • مقدمه
  • مهمترین انواع چگالنده های بخار عبارتند از
  • چگالنده های سطحی
  • چگالنده های سطحی خنک شونده با جریان هوای سرد
  • اطلاعات کلی درباره حذف هوا از چگالنده های توربینی بخار
  • تاثیر گازهای بی اثر در چگالنده های توربینی بخار
  • برج ها
  • برجهای خشک
  • برجهای آکنده
  • آکندن نامنظم
  • آکندن منظم
  • خصوصیات مبدل هایی هوایی
  • معایب خنک کن های هوایی نسبت به آب
  • جریان های مکشی و دمشی
  • اهم معایب جریان دمشی نسبت به جریان مکشی عبارتند از
  • جزئیات طراحی خنک کن های هوایی
  • نکاتی که بایستی در طراحی یا انتخاب خنک کن های هوایی ملحوظ نمود عبارتند از
  • درجه حرارت طرح: محیط در طول سال تغییر می کند
  • فن
  • کنترل درجه حرارت
  • کنترل درجه حرارت در هوای سرد به یکی از چند طریق زیر امکان پذیر است
  • محدودیت فضا
  • انتقال نیرو
  • سرعت هوا در ورودی به مبدل
  • انتخاب کندانسور
  • مقدمه
  • دستگاه کندانس نمودن
  • طبقه بندی برای کاربردها صنعتی
  • کندانسور هوایی
  • کندانسور های آبی
  • کندانسورهای تبخیری
  • مقایسه کندانسور هوایی با آبی
  • طراحی حرارتی
  • تئوری
  • حرارت برگشتی
  • انتقال حرارت
  • محافظت و تمیزی كندانسورها
  • محدود كننده عمر كاری
  • دلایل حداقل كردن نشت هوا عبارتند از
  • محل های نشت هوا
  • اندازه گیری میزان نشت هوا
  • نشت آب سردكننده به كندانسورها
  • تكنیك های مورد استفاده شامل
  • روش فلوئورسین
  • روش های فوم یا فیلم
  • وسایل حباب ساز
  • روش های گاز ردیاب
  • روش های شعله و دود
  • روش های مافوق صوت (اولتراسونیك )
  • تمیز كردن كندانسور
  • رسوب كندانسور
  • تمیزكاری كندانسور درحالت بدون بار
  • گلوله كردن
  • تمیزكاری اسیدی
  • تمیز كردن شبكه
  • شستشو با آب
  • روش های حرارتی
  • فصـل ششم
  • ژنراتورهـا
  • مقدمه
  • انواع ژنراتورها
  • پیشینه تاریخی
  • استانداردها و مشخصات
  • عملكرد ژنراتور
  • سرعت‌گیری
  • شرایط مدار بازو سنكرون كردن
  • اعمال بار
  • انواع ژنراتورها
  • ژنراتورهای توربینی با ظرفیت كمتر
  • ژنراتورهای سنكرون قطب برجسته آبی
  • تحریك وكنترل
  • خصوصیات دیگر
  • ژنراتورهای قطب برجسته دیزلی
  • ژنراتورهای القائی
  • فصـل هفتم
  • مبدلهای حرارتی
  • مقدمه
  • دسته بندی مبدل های گرمایی
  • مبدل های لوله ای
  • مبدل های گرمایی دو لوله ای
  • مبدل های گرمایی پوسته ای – لوله ای
  • اجزای اصلی مبدل های پوسته – لوله ای
  • انواع پوسته
  • پوسته نوع e
  • پوسته نوع X
  • انواع دسته لوله ها
  • مبدل های گرمایی لوله ای حازونی شکل
  • مبدل های گرمایی صفحه ای
  • مبدل های صفحه ای واشردار
  • مزایای استفاده از مبدل های واشری
  • محدودیت های استفاده از این نوع مبدل ها
  • مبدل های گرمایی صفحه ای حلزونی
  • نوع II
  • نوع :III
  • مبدل گرمایی لاملا
  • مبدل های گرمایی با سطوح پره دار
  • مبدل های صفحه ای پره دار
  • مبدل های گرمایی لوله ای پره دار
  • کثیف شدن مبادلهای حرارتی
  • فاکتور ناپاکی، لایه جرمی ( Fouling Factor )
  • تعییرات زمانی فاکتور لایه جرمی
  • مکانیزم جرم گرفتگی
  • تبلور نمک
  • ته نشینی
  • پلیمره شدن
  • کُک زدگی
  • رشد مواد آلی
  • تأثیرات خوردگی
  • تأثیر پروسس انتقال حرارت
  • تأثیرات ساختمان و مواد تشکیل دهندة سطح
  • تأثیر سرعت سیال
  • تأثیر درجه حرارت
  • تأثیر نوع مبادل حرارتی، طرز کار، تعمیرات
  • فاکتور لایه جرمی در عمل
  • خلاصه
  • فصـل هشتم
  • برج های خنك‌ كن
  • برج های خنك كن تر
  • معایب برج تر
  • آب جبرانی
  • برج های خنك كن باجریان طبیعی هوا
  • مزایای شكل هذلولی
  • معایب
  • برج های خنك كن با جریان مكانیكی هوا
  • برج با جریان هوای دمیده شده
  • مزایای برج با هوای دمیده شده
  • معایب
  • برج باجریان هوای مكیده شده
  • مزایای برج باهوای مكیده شده
  • معایب
  • جدول مقایسه برج هاباجریان مكیده شده ودمیده شده
  • برج باجریان مكیده شده مخالف ومتقاطع
  • انتخاب نوع برج خنك كن تر
  • برج های خنك كن خشك
  • برج های خنك كن خشك مستقیم
  • برج های خنك كن خشك غیر مستقیم
  • معایب سیستم هلر
  • مزایای سیستم هلر
  • نمودارهای مقایسه برج های خنك كن خشك مستقیم وغیرمستقیم
  • برج های خنك كن تروخشك
  • بنابراین برج خنك كن تروخشك دومزیت اصلی دارد
  • یخ زدگی برج خنك كن
  • جدول مقایسه برج های خنك كن
  • جدول هزینه های یك ساله برج های خنك كن
  • فصـل نهم
  • رآكتورهای هسته ای
  • مقدمه
  • انواع راكتور
  • راكتور ناپیوسته
  • راكتور پیوسته
  • راكتور نیمه پیوسته
  • راكتورهای كاتالیزوری
  • راكتور كاتالیزوری سیال – جامد
  • راكتور كاتالیزوری با بستر سیال
  • راكتور كاتالیزوری با بستر متحرك
  • اجزای جانبی راكتورها
  • همزن
  • پره های ملخی
  • پره های توربینی
  • پره های پارویی
  • مخازن با دیوارك یا آبگردان
  • پخش‌كننده های گاز و انواع آنها
  • انواع پوششهای حرارتی و كاربرد آنها
  • (Conventional Jacket C.J)
  • Half-Pipe Jacket (H.J)
  • Dimple Jacket (D.J)
  • طراحی راكتور
  • ترمودینامیك
  • سینتیك
  • مكانیك سیالات
  • انتقال حرارت
  • انتقال جرم
  • اقتصاد طرح مهندسی
  • فصـل دهم
  • خشكن ها
  • مقدمه
  • خشك‌كن‌های ثابت
  • روش فرآیند، پیوسته یا ناپیوسته بودن عملیات
  • روش اعمال حرارت مورد نیاز برای تبخیر رطوبت
  • طبیعت ماده خشك شونده
  • خشك‌كن‌های ناپیوسته
  • خشك‌كن‌های مستقیم
  • خشك‌كن‌های غیرمستقیم
  • خشك‌كن‌های انجمادی(Freeze Drying)
  • خشك‌كن‌های مداوم یا پیوسته(Continuos Drying)
  • خشك‌كن‌های تونلی
  • خشك‌‌كن‌های بشكه‌ای (Drum Drier)
  • خشك‌كن‌های پاششی(Spray Drier)
  • خشك‌كن‌های بستر سیال(Fluidized Drier )
  • خشك‌كن‌های نیوماتیك (Pneumatic Drier)

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - بررسی انتقال حرارت در وسایل و تجهیزات نیروگاه
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - بررسی انتقال حرارت در وسایل و تجهیزات نیروگاه
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات - بررسی انتقال حرارت در وسایل و تجهیزات نیروگاه

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه